สมาชิกเดิมเข้าสู่ระบบ โปรดกรอกข้อมูล..

VSO Card Sort

myCAREER <span>test</span> myCAREER <span>test</span>

เทคนิคการเรียงบัตรคำ (Card Sort Technique เป็นกระบวนการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยดึงความคิด นำมาจัดเป็นหมวดหมู่ ทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น การนำไปประยุกต์ใช้รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการนำไปใช้กับการวางแผนอนาคต หรือการค้นหาอาชีพ ให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นตัวตนของเรา เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้มีหน้าที่ให้การแนะแนวหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการค้นหาอาชีพ

VSO Card Sort เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียงบัตรคำใน 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ

- ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values)

- ทักษะที่ถ่ายทอดได้ (Transferable Skills)

- อาชีพที่สนใจ (Occupational Interests)

ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values) เป็นรูปแบบความเชื่อที่แต่ละบุคคลยึดถือเป็นสิ่งสําคัญ เป็นตัวกำหนดทัศนคติและส่งผลต่อพฤติกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลเห็นว่ามีคุณค่าที่จะนํามาเป็นแนวทางในการพิจารณาหรือกระทำสิ่งต่างๆ และใช้เป็นแนวทางในการทำงาน การเลือกประกอบอาชีพ รวมไปถึงการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆ ค่านิยมของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

ทักษะที่ถ่ายทอดได้ (Transferable Skills) เป็นทักษะหรือความสามารถที่ได้เรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ได้รับการถ่ายทอด และนำติดตัวไป เป็นทักษะหรือความสามารถที่นำไปใช้ต่อได้เรื่อยๆ เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆอาชีพ ตัวอย่างเช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการวางแผน ทักษะการบริหารเวลา

อาชีพที่สนใจ (Occupational Interests) จากอาชีพต่างๆที่มีอยู่มากมาย อาทิเช่น แพทย์ วิศวกร คุณครู พยาบาล สถาปนิก... เมื่อนำมาพิจารณาและจัดเรียงลำดับความสนใจที่เรามีต่ออาชีพนั้นๆ ก็จะสะท้อนให้เห็นภาพ “แนวความสนใจในอาชีพ“ ของตัวเรา ซึ่งจัดแบ่งเป็น 6 รูปแบบหลักๆ ตามแนวคิดทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์

VSO Card Sort ในรูปแบบออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ :

- ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานการประกอบอาชีพของตัวเรา

- ให้ภาพที่ชัดเจนของ “ทักษะต่างๆที่จูงใจ” เพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างราบรื่น

- ช่วยเสริมความเข้าใจและขยายมุมมองของอาชีพต่างๆที่สนใจให้กว้างมากขึ้น

- นำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกอาชีพและวางแผนอนาคตต่อไป

- ให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งาน

ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก