สมาชิกเดิมเข้าสู่ระบบ โปรดกรอกข้อมูล..

myCAREER test

myCAREER <span>test</span> myCAREER <span>test</span>

myCAREER เป็นแบบทดสอบเพียงหนึ่งเดียวที่บูรณาการส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ 3 มิติเข้าด้วยกัน เพื่อให้การรายงานผลมีความครอบคลุมครบถ้วน นำไปใช้ประโยชน์ ประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ/อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิติสำคัญที่ถูกพัฒนานำมารวมอยู่ในแบบทดสอบ myCAREER ได้แก่

ลักษณะส่วนบุคคล (Personality Profile) ใช้แนวคิด "ทฤษฎี DISC model" ของ ดอกเตอร์วิลเลียม มาร์สตัน ซึ่งจำแนกบุคลิกลักษณะที่แตกต่างของแต่ละบุคคลออกเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อทราบถึงความเป็นตัวเรา รู้จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง ที่สำคัญคือการได้ทราบแนวทางของงาน/อาชีพ ที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลของเรา

ปัญญาด้านต่างๆ/พหุปัญญา (Intelligences Profile) ตามแนวคิด"ทฤษฎีพหุปัญญา" ของ ศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ที่จำแนกปัญญาของมนุษย์ออกเป็น 8 ด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกแนวอาชีพให้สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของตนเอง

ความสนใจ (Interest Profile) อาศัยแนวคิด "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของ ดอกเตอร์จอห์น ฮอลแลนด์ ที่แบ่งกลุ่มความสนใจออกเป็น 6 รูปแบบหลักๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญอีกส่วนที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจในการดำเนินอาชีพและนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

แบบทดสอบ myCAREER ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยยึดหลัก 3 ประการ

1 บูรณาการ (Integrated) เป็นการรวมองค์ประกอบสำคัญเพื่อการพิจารณาเลือกอาชีพใน 3 มิติ คือ ลักษณะส่วนบุคคล พหุปัญญาหรือปัญญาด้านต่างๆ และ ความสนใจ ดังกล่าวข้างต้น

2 ตามมาตรฐาน (Standard) มีความเป็นสากล ยึดตามแนวคิดทฤษฎีที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับแพร่หลาย รวมไปถึงกระบวนการพัฒนาแบบทดสอบได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อกำหนดทางวิชาการอย่างน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน

3 สะดวก รวดเร็ว (Easy and Speedy) เป็นแบบทดสอบออนไลน์ ที่ทำได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ตามความสะดวกและความต้องการของผู้ทำ แบบทดสอบมีความทันสมัยเข้าใจง่าย สามารถประมวลและแสดงผลเป็นรายงานได้ทันที

myCAREER ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจสำคัญที่มีผลต่ออนาคตของเรา myCAREER เป็นเครื่องมือช่วยให้เราได้ออกแบบลักษณะงาน/อาชีพ ได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ที่มีอยู่ ที่เป็นอยู่ ด้วยตัวเราเอง

ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก

Validation