1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 13/1 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5633-4236, 0-5633-4714 โทรสาร. 0-5633-4719
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี ในคณะ/ประเภทวิชา ดังต่อไปนี้
คณะบริหารและการจัดการ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คือ สาขาวิชาการบัญชี
 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คือ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ สาขาวิชานิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย