1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีสถานที่จัดการเรียนการสอน 3 แห่ง คือ
       1. มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม เลขที่ 144 หมู่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3422-9480-97 โทรสาร. 0-3422-9499 E-mail: christian@christian.ac.th
       2. ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ ณ วิทยาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2214-6038-9 โทรสาร 0-2214-6039
       3. สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ เลขที่ 71 ซอยวัชรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขุมวิท ซอย 101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใน 4 คณะวิชา 9 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
คณะพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่
       2.1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
       2.1.2 Bachelor of Nursing Science Program (International Program) 
 
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
       เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่
       2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
       2.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
       2.2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 
คณะสหวิทยาการ
       เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่
       2.3.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
       2.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
       2.3.3 Bachelor of Arts Program in Tourism Industry (International Program) 
 
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน www.christian.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย