ผู้คุมนักโทษ พัศดี
 
       มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่กระทำผิด ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ทั้งเพื่อให้ผู้กระทำผิดนั้นมีโอกาสกลับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดีของสังคม และเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นๆ ไม่ให้กระทำผิดซ้ำรอย
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ