ผู้กำกับภาพยนตร์
 
       ผู้มีหน้าที่ในการทำความเข้าใจบทภาพยนตร์ เลือกทีมงาน เลือกนักแสดง สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ และเป็นผู้ที่ควบคุมงานผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน
4. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง
13. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ 
14. มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
15. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 
16. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ 
17. มหาวิทยาลัยพายัพ คณะนิเทศศาสตร์
18. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ 
19. มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์
20. มหาวิทยาลัยนครพนม  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ