บรรณารักษ์
 
       บุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการข้อมูลในด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ โดยส่วนใหญ่แล้วบรรณารักษ์มักจะทำงานในห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งห้องสมุดในบริษัทต่างๆ รวมไปถึงโรงพยาบาล บรรณารักษ์มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ที่มาใช้บริการทราบข้อเท็จจริง จัดหาสารสนเทศและค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทั้งหนังสือ วารสาร เว็บไซต์และสารสนเทศอื่น ๆ พิจารณาหนังสือ นิตยสาร ภาพยนตร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยการจัดซื้อ จัดการหนังสือและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการ
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาสารนิเทศศึกษา
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ