นางแบบและนายแบบ
 
       ผู้ที่ทำงานโดยใช้หน้าตาและรูปร่างที่สวยงามในการนำเสนอผลงานทางด้านแฟชั่นและศิลปะ สู่สาธารณชน โดยส่วนใหญ่มักจะเดินแบบ ในงาน แฟชั่นโชว์ หรือ ถ่ายแบบแฟชั่น โฆษณาต่าง ๆ
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน
4. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
10. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คณะนิเทศศาสตร์ 
11. มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ 
12. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 
13. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ 
14. มหาวิทยาลัยพายัพ คณะนิเทศศาสตร์
15. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ 
16. มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์
17. มหาวิทยาลัยนครพนม  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ