ตำรวจ
 
       เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรมและอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ
 
ลักษณะของงานที่ทำ
1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
2. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
4. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 
สภาพการจ้างงาน
       ตำรวจมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้นประเทศก็ต้องการตำรวจมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเพื่อจะได้ให้ความดุแลป้องกันและปราบปรามภัยไม่ให้เกิดขึ้น จึงแสดงว่าอาชีพตำรวจยังเป็นที่ต้องการอยู่ต่อไป
 
สภาพการทำงาน
- สายสอบสวน มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน คดีอาญาที่เกิดภายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบและการทำสำนวนคดีอาญา 
- สายปราบปราม มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปราม อาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
มีความอดทน
มีทักษะทางด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง
มีความซื่อสัตย์สุจริต
รักความยุติธรรม
มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ
มีความกล้าหาญ
มีระเอียดความรอบคอบ
มีระเบียบวินัย
มีบุคลิกภาพและมีความสูงตามที่กำหนดไว้
 
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
       1.สอบประเภทนักเรียน
- จบม.3     
- สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ (สมัครผ่านร.ร.นายร้อยตำรวจ) โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 14-17 ปี จะรับเพศชายจำนวน 180 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 3 ปีจากร.ร.เตรียมทหารแล้ว จะได้รับวุฒิม.6 สายวิทย์ - คณิต และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ร.ร.นายร้อยตำรวจโดยไม่ต้องสอบคัด เลือกอีก เมื่อเรียนจบ 4 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี บรรจุทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจน้ำ (สมัครผ่านร.ร.นายเรือ) โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 14-17 ปี จะรับเพศชายจำนวน 10 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 3 ปีจากร.ร.เตรียมทหารแล้ว จะได้รับวุฒิม.6 สายวิทย์ - คณิต และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ร.ร.นายเรือโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกอีก เมื่อเรียนจบ 4 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- จบม.6    
- สอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ส่วนตำรวจน้ำ รับเฉพาะเพศชาย โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 17-20 ปี ในส่วนของบุคคลพลเรือน (เรียน/ไม่เรียนนศท.) จะรับเพศชายจำนวน 20 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
- สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16-21 ปี จะรับจำนวน 60 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรีหญิง บรรจุทำงานในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 - จบปวช.     
-  สอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ส่วนตำรวจน้ำ รับเฉพาะเพศชาย โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 17-20 ปี ในส่วนของบุคคลพลเรือน(เรียน/ไม่เรียนนศท.) จะรับเพศชายจำนวน 20 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                              
- สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16-21 ปี จะรับจำนวน 60 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรีหญิง บรรจุทำงานในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       
       2.สอบประเภทบุคคลทั่วไป
- จบการศึกษาปริญญาตรี
 - ในบางปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีสายสังคม ศาสตร์ (การศึกษา ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การธนาคาร อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โภชนศาสตร์ ปรัชญา บรรณารักษศาสตร์ พัฒนาชุมชน คหกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์สาขาทั่วไป) บรรจุเป็น ตำรวจชั้นประทวน ทั้งสายปราบปราม(รับเฉพาะนิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์ ที่มีเรียนวิชากฎหมายอาญา วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน) สายอำนวยการและสนับสนุน และหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการกำลังพล เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี โสด สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.(เฉพาะสายปราบปราม สายอื่นหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.) ว่ายน้ำเป็น เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี
 
โอกาสในการมีงานทำ
       สามารถรับราชการในกรมตำรวจ
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
       รับราชการในกรมตำรวจ เป็นนายตำรวจใจชั้นสัญญาบัตร ยังมีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงยิ่งขึ้น ตามความสามารถและสายงานที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่และโอกาสในการศึกษาต่อมีทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ