นักอุตุนิยมวิทยา
 
       ผู้ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา ศึกษา วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาแนวคิดทฤษฎีด้านอุตุนิยมวิทยาและภูมิฟิสิกส์ เพื่อค้นคว้าหาวิธีการทางปฏิบัติที่ก้าวหน้า ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจอากาศ และดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ รังสีดวงอาทิตย์และปริมาณโอโซนในบรรยากาศ อากาศสกปรก และตรวจวัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางวิชาการ พยากรณ์อากาศเพื่อประชาชน การบิน การเดินเรือ การเกษตร การทหาร และอื่นๆ ออกคำเตือนวาตะภัย อุทกภัยและภัยจากลมฟ้าอากาศทุกชนิด ออกประกาศเกี่ยวกับแผ่นดินที่รู้สึกสั่นสะเทือนได้ในประเทศ จัดทำสถิติภูมิอากาศทั่วประเทศและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ลักษณะของงานที่ทำ 
       1. รวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความกด เมฆ หมอก ฝน ที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจอากาศชนิดต่างๆ เช่น ดาวเทียม เรดาร์ เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ เป็นต้น เขียนแผนที่อากาศจากข้อมูลที่ได้จากผลการตรวจอากาศตามสถานีตรวจอากาศต่างๆ 
       2. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อติดตามและพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการขนส่ง การเกษตร การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ออกคำเตือนและพยากรณ์ลักษณะอากาศร้ายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป 
       3. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิฟิสิกส์ แผ่นดินไหว รังสีโอโซนและมลภาวะ ติดตามความก้าวหน้า พัฒนาเทคนิคและรูปแบบใหม่ๆ ในการพยากรณ์อากาศ 
       4. ให้คำปรึกษา แนะนำ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานต่างๆ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป 
นักอุตุนิยมวิทยาจะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล โดยจะอาศัยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา รวบรวมมาจากสถานีตรวจอากาศ 100 สถานี และข้อมูลสถิติอื่นๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       1. นำผลการตรวจวัดของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มาคำนวณทางรูปแบบคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 
       2. ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศทั่วโลกจากดาวเทียมทุก 1 ชั่วโมง 
       3. รวบรวมข้อมูลจากเรดาร์ 
       4. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจอากาศ ซึ่งรายงานทุก 3 ชั่วโมง 
       5. สรุปลักษณะอากาศในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า 
       6. ประมวลผลจากแผนที่อากาศโมเดลของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง กลุ่มอุตุนิยมวิทยายุโรป 
       7. ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับ องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorology Organization) และประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิก ให้เป็นปัจจุบัน 
 
สภาพการจ้างงาน 
       ผู้ประกอบอาชีพนี้จะรับราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบอาชีพนี้ ไม่ประจำทุกปี 
       สำหรับผู้ได้รับการบรรจุในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ระดับ 3 จะได้รับอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนและได้รับสวัสดิการต่างๆ เหมือนข้าราชการทั่วไป เมื่อปฏิบัติงานล่วงเวลาจะได้รับเงินค่าตอบแทนตามกำหนดของกระทรวงการคลังและเพิ่มขึ้นตามกฎเกณฑ์ของ กพ. 
 
สภาพการทำงาน 
       ผู้ประกอบอาชีพนี้ ส่วนหนึ่งจะปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง โดยแบ่งการทำงานเป็นกะๆ ละ 8 – 10 ชั่วโมง หมุนเวียนกันโดยจะปฏิบัติงานอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา ท่าอากาศยานกรุงเทพ และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาคที่เชียงใหม่ อุบลราชธานี สงขลา ภูเก็ต และจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีสนามบินพาณิชย์ เช่น เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี ผู้ประกอบอาชีพนี้มีหน้าที่ต้องให้บริการข้อมูลพยากรณ์อากาศแก่สาธารณชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดผ่านสื่อต่างๆ ทุกแขนง ทั้งทางโทรศัพท์และโทรสาร โดยมีเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยา คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ 
จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา 
มีความสนใจในอาชีพ เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ และมีความเสียสละ อดทน 
มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ กพ. 
สำหรับผู้ที่มิได้จบทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยตรง เมื่อสามารถทำการสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้วจะต้องอบรมหลักสูตรวิชาอุตุนิยมวิทยาอีก 6 เดือน ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น จนถึงการประยุกต์ใช้งาน เมื่อสำเร็จการอบรมแล้ว จึงจะไปปฏิบัติงานได้ในฐานะนักอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก หรือส่วนที่สังกัด 
 
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
       ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา 
สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจในเรื่องของดินฟ้าอากาศ และต้องการเป็นเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา สามารถสอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ เมื่อกรมฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว โดยจะได้รับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยา
 
โอกาสในการมีงานทำ 
       เนื่องจากการประกอบอาชีพนี้ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง โอกาสในการมีงานทำขึ้นอยู่กับความต้องการบุคลากรในตำแหน่งนี้ และการเปิดรับสมัครของกรมอุตุนิยมวิทยาเพียงแห่งเดียว ดังนั้นผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ควรติดตามข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
       ผู้ประกอบอาชีพนี้สามารถเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ ตามความรู้และความสามารถ ทั้งสายวิชาการและสายบริหารจนถึงระดับอธิบดี หรือปลัดกระทรวงได้ 
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
13. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
16. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ