นักออกแบบและสร้างภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว
 
       ทำหน้าที่ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ ทั้งบนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์ 3 มิติและ 2 มิติ ผ่านสื่อสารมวลชนหลากหลายประเภท
 
ลักษณะงานที่ทำ
1. วาดตัวละครหรือจินตนาการลงบนภาพวาดบนแผ่นฟิล์มหรือสร้างสรรค์จินตนาโดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ให้สัมพันธ์กับตำแหน่งเพื่อสร้างสรรค์เป็นภาพเคลื่อนไหว
2. ทำต้นแบบ
3. สอดแทรกบุคลิกลักษณะทางกายภาพให้กับตัวละคร
4. ควบคุมภาพในจินตนาการ หรือแบบจำลองทั้งหมด บันทึกลงเป็นภาพยนตร์ วีดิโอหรือฮาร์ดดิสก์
5. วาดการ์ตูนหรือตัวละครที่มีตำแหน่งแตกต่างกันไปให้ตรงกับการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ
6. กำหนดการเคลื่อนไหวของปากให้ตรงกับคำพูด การแสดง เพลงประกอบ หรือการทำเสียงประกอบตามบท
7. ทั้งหมดนี้เป็นงานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำและการวาดภาพซ้ำๆ
 
สภาพการจ้างงาน
       ผู้ประกอบอาชีพนี้ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขามัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถประกอบเป็นอาชีพอิสระ หรือทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะได้คำตอบแทนแตกต่างกันไปตามความรู้ ความสามารถและความชำนาญ ได้สวัสดิการ คำรักษาพยาบาล และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทำงานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจำเป็นเร่งด่วน
 
สภาพการทำงาน
       ทำงานกับคอมพิวเตอร์ในการผลิตงาน โดยต้องทำงานร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งเป็นคนคัดเลือกตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆ ผู้ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และอาจต้องทำงานภาคสนามแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขามัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักงานศิลปะ
ควรมีประสบการณ์ในการวาดภาพ
ความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบอยู่ในเกณฑ์ดี
ตั้งใจอดทน มีความรับผิดชอบสูง
มนุษยสัมพันธ์ดี
รู้จริงใจในวิชาชีพ สรรค์สร้างผลงานให้ได้มาตรฐาน
 
โอกาสในการมีงานทำ
       ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่มีการแข่งขันสูง ความต้องการบุคลากรที่ประกอบอาชีพนักออกแบบและสร้างภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนนิเมเตอร์ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่บุคลากรที่มีความสามารถด้านนี้กลับมีจำนวนน้อย จึงทำให้บุคลากรด้านแอนนิเมชั่นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
       สามารถรับราชการในหน่วยงานราชการ ประกอบอาชีพอิสระ หรือทำงานในบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์หรือบริษัทโฆษณา เมื่อมีประสบการณ์การทำงานมากขึ้นอาจได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต่างๆ
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมิเดีย
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 
13. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
14. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย 
15. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
16. มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
17. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
18. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 
19. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
20. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ