นักแสดง
 
       บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นผู้แสดง เช่น ศิลปิน, นักรำ, นักเต้น, นักดนตรี ซึ่งแสดง ท่าทาง ร้องกล่าว พากย์ แสดงตามบทเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ชม และอื่นอื่น ซึ่งเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ตามหลักทั่วไป กล่าวคือ เป็นผู้ที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานขึ้นมา ซึ่งไม่จำกัดว่าจะเป็นบุคคลเพศ, อาชีพ, หรือ อายุเท่าไร แต่จำเป็นต้องมีความสามารถทางด้านการการแสดงออกทางสีหน้า อารมณ์และองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยมากคำว่า นักแสดง มักจะใช้เรียกว่า ดารา
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ 
10. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ 
11. มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์
12. มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
13. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 
14. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ 
15. มหาวิทยาลัยเนชั่น คณะนิเทศศาสตร์
16. มหาวิทยาลัยพายัพ คณะนิเทศศาสตร์ 
17. มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ 
18. มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์
19. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ 
20. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ