นักสัตวบาล
 
       ผู้ทำงานวิจัยและปรับปรุงวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูและจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโรงเรือน สุขาภิบาล อุปกรณ์ การป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ และพาราซิต
 
ลักษณะงานที่ทำ
1. ทำการวิจัยและปรับปรุงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดู และการจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก สุกร ม้า แกะ กวาง ฯลฯ รวมทั้งการให้อาหารสัตว์
2. ทำการทดลองผลของการให้อาหารต่างชนิดกัน สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในการผลิตนม ไข่ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ พันธุศาสตร์ วิธีการฆ่าสัตว์ประเภทที่ให้เนื้อ การเตรียมและการเก็บผลิตภัณฑ์ และทำงานเกี่ยวกับการจัดการสัตว์เลี้ยง
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง พร้อมทำรายงานประกอบ
4. ปรับปรุงโรงเรือนของสัตว์ สุขาภิบาล อุปกรณ์เครื่องใช้ วิธีป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ และตัวพาราซิต
5. ศึกษา และปรับปรุงเทคนิคการผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆ
 
สภาพการจ้างงาน
       ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาสัตวบาล หรือสาขาสัตวศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐ อาทิ กรมปศุสัตว์ สถาบันวิจัยทางด้านการเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรม เป็นต้น จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ได้รับสวัสดิการ คำรักษาพยาบาล และเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาคเอกชน ในส่วนของการรับจ้างในฟาร์ม บริษัทเอกชน เช่น บริษัทผลิตอาหารสัตว์ ผลิตเนื้อสัตว์ และผลิตสัตว์ จะได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการทำงาน และได้รับสวัสดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล และโบนัส เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง
 
สภาพการทำงาน
       จะต้องทำงานในสถานีทดลอง ที่เกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูและจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง รวมทั้งอาหารสัตว์ โดยจะต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง การทำงานในบางครั้งอาจต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อน และจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการวิจัย ในสถานที่ทดลอง นักสัตวบาล จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงาน และต้องมีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาสัตวบาล - หรือสาขาสัตวศาสตร์
มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์แข็งแรง
ควรมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน อดทน ขยัน
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม
รักและเมตตาต่อสัตว์
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 
โอกาสในการมีงานทำ
       การขยายกิจการทางด้านการเลี้ยงสัตว์ที่มีมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในประเทศ และประชากรโลก ทำให้แนวโน้มความต้องการอาหารมีมาก ตลาดแรงงานจึงยังมีความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้ มาทำการวิจัยและปรับปรุงที่เกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดู และการจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
       ผู้ประกอบอาชีพนี้ ที่รับราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งและเงินเดือน ตามกฎระเบียบที่วางไว้ และผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ) จะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฟาร์ม 
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา 
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล ฯลฯ
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโยลีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยนครพนม คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ