เกี่ยวกับการโรงแรม
     
       ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวกับการโรงแรม เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Officer), ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager), ล่าม ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการด้านโรงแรม พนักงานตามสถานบริการต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและท่องเที่ยว 
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เปิดสอน
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5. มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
6. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม)
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
10. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและทีพัก
11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (วิชาเอกธุรกิจโรงแรม)
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ