นักวิชาการศุลกากร
 
       ผู้ที่ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร แหล่งกำเนิดสินค้า ปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสัญญาณภาพจากการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารพิธีการเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก ตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้าและส่งออก ประเมินอากร ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จัดเก็บเงินภาษีอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจของติดตัวผู้โดยสาร ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ