นักวิชาการด้านการประมง
 
       ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์น้ำ เพื่อวางมาตรฐานในการอนุรักษ์ และบริหารการประมง
 
ลักษณะงานที่ทำ
       ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ำ เพื่อวางมาตรฐานในการอนุรักษ์ และบริหารการประมง ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการผสมเทียม เพาะเลี้ยงและคัดเลือกพันธุ์เพื่อปรับปรุงให้มีคุณลักษณะดีขึ้น ค้นคว้าวิจัยคุณค่าทางอาหาร โรคพยาธิและศัตรูอื่นขอสัตว์น้ำ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
สภาพการจ้างงาน
       ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ส่วนใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือทำงาน ล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันต่อการใช้งาน 
นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น
 
สภาพการทำงาน
       อาจจะปฏิบัติงานในห้องทำงานเหมือนสำนักงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานในภาคสนาม สำรวจและศึกษาจากของจริงในภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูล ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้ 
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
มีความรู้ความสามารถในงานประมงอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปผล
มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 
โอกาสในการมีงานทำ
       อาหารจากสัตว์น้ำสามารถทำรายได้เข้าสู่ประเทศ ปีละหลายร้อยล้านบาท จึงต้องมีอาชีพประมงทำหน้าที่สนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคด้านประมงนั้นมีมาก แต่กำลังคนและเครื่องมือต่างๆ ยังไม่พอกับความต้องการ ดังนั้นความต้องการแรงงานอาชีพการประมงจึงมีปริมาณสูง
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
       สามารถเลือกงานทำตามหน่วยงานราชการ องค์การบริษัท ห้างร้านต่างๆ และยังสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร แขนงต่างๆ ซึ่งในขณะนี้อาชีพประมงกำลังเป็นอาชีพที่ขึ้นหน้าขึ้นตาอีกอาชีพหนึ่ง และรายได้สูง
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. มหาวิทยาลัยนครพนม คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการประมง
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
6. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาการประมง
9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)
10. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาประมง 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง 
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ