นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
 
       ผู้ที่เป็นนักทดลอง นักค้นคว้าในเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่ผู้วิจัยสนใจ เพื่อศึกษาหาความจริงเรื่องนั้น ๆอาชีพนักวิจัย แบ่งออกเป็นหลายสาขาตามวิชาชีพต่าง ๆ และสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิจัยเรื่องยารักษาโรค เรื่องเชื้อโรคต่าง ๆ เรื่องเทคโนโลยี เรื่องการสำรวจพื้นที่ต่างๆ ฯลฯ
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ 
11. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์
12. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์
16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์
18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
19. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์
20. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ