นักร้อง
 
       บุคคลที่ร้องเพลงเป็นอาชีพ นักร้องมีหลากหลายแบบ ตามแนวเพลง นักร้องที่ดีจะมีเสียงที่ไพเราะเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ฟังเพลงได้เพลิดเพลิน ซึ่งประเภทของเพลง ทำให้แยกประเภทของนักร้องได้ เช่น อคูสติก ป๊อป ร็อค แจ๊ส เบส เป็นต้น
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ 
10. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ 
11. มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์
12. มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
13. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 
14. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ 
15. มหาวิทยาลัยเนชั่น คณะนิเทศศาสตร์
16. มหาวิทยาลัยพายัพ คณะนิเทศศาสตร์ 
17. มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ 
18. มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์
19. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ 
20. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ