นักมานุษยวิทยา
 
       ผู้ที่ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ กลุ่มวัฒนธรรม รวมถึงสังคมมนุษย์ ในขั้นพัฒนาการของสังคมด้านต่าง ๆ
 
ลักษณะงานที่ทำ
       โครงสร้างทางสังคม ระบบความเชื่อ องค์กรและสถาบันทางการเมือง ประเพณีและพิธีกรรม วัฒนธรรม ความเชื่อ อุดมการณ์ จารีตประเพณี และกฎหมาย บนรากฐานทางเศรษฐกิจ ทั้งที่สอดคล้องต้องกัน และขัดแย้งกัน ทั้งที่ตกผลึกแล้ว หรืออยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน 
 
สภาพการจ้างงาน
       ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ส่วนใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือทำงาน ล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันต่อการใช้งาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น
 
สภาพการทำงาน
       อาจจะปฏิบัติงานในห้องทำงานเหมือนสำนักงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานด้านการทดสอบหรือลงพื้นที่ศึกษาปรากฏการณ์อย่างจริงจัง ใช้เวลานานมากพอสมควรที่จะสำรวจและศึกษาจากของจริงในภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูล ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้ 
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตาม 
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชน 
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้า 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
มีความแม่นยำ ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ 
มีความสามารถเป็นพิเศษในการสังเกต คิดอะไรมีระบบระเบียบ และสามารถแสดงผลการ ค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน 
มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว 
มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี 
มีร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี 
 
โอกาสในการมีงานทำ
       สามารถทำงานเป็นนักวิจัยในสถานศึกษา หรือสถาบันวิชาการในสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชามานุษยวิทยาบางแห่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาอย่างจริงจัง หรือสามารถทำงานในธุรกิจเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนได้  
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
       ขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์และองค์กรที่ไปทำงาน
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5. มหาวิทยาลัยพายัพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชามานุษยวิทยา
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ