ภูมิสถาปนิก
 
       ผู้ที่ทำหน้าที่ วางแผนงาน เตรียมการเขียนแบบ และควบคุมการตกแต่งพื้นที่ และวางแปลนจัดสถานที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว (Green Area) ทั้งในและนอกอาคาร ในสถานประกอบกิจการ สนามกอล์ฟ และสวนสาธารณะ ศึกษาสภาพของสถานที่โดยคำนึงถึงการระบายน้ำ ลักษณะของผิวดิน ต้นไม้ หิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่
 
ลักษณะของงานที่ทำ
1. เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง (Perspective) โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น แสดงให้เห็น ถนน ทางเท้า ตึกรามบ้านช่อง สะพาน รั้ว ท่อระบายน้ำโสโครก แนะนำชนิดของต้นไม้ ไม้พุ่ม และไม้ดอกให้ปลูกตามที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดินและกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว ร่วมกับสถาปนิก มัณฑนากร นำเสนอให้ลูกค้าพิจารณา 
2. เตรียมรายละเอียดและประมาณการราคา ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน 
3. ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และต้องออกภาคสนามเพื่อตรวจดูงาน และแก้ไขให้เป็นไปตามข้อตกลง
 
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพภูมิสถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนขึ้นอยู่กับฝีมือ และประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถวาดภาพแสดงแผนผัง (Perspective) ได้ดี อาจจะได้ค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือน และมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น โบนัสซึ่งขึ้นอยู่กับโครงการงานแต่ละโครงการเมื่อโครงการเสร็จสิ้นลง และมีโบนัสสิ้นปีอีกต่างหากการ ขึ้นเงินเดือนประจำปี
ถ้าสนใจประกอบธุรกิจส่วนตัวเอง ก็จะต้องออกแบบนำเสนอลูกค้าพร้อมจัดหาวัสดุให้ครบ ส่วนมากรายได้ของผู้ประกอบอาชีพของตนเองจะได้จากการรับเหมาทั้งออกแบบและจัดตกแต่ง กำหนดเวลาการทำงานไม่แน่นอน เพราะงานที่ทำเป็นลักษณะงานโครงการจึงมุ่งผลสำเร็จของงานมากกว่าการทำงานที่ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงาน
 
สภาพการทำงาน
       ปฏิบัติงานในสำนักงานของฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์ ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการออกแบบพร้อมและออกนอกพื้นที่ หรือออกภาคสนามเพื่อตรวจดูงานให้ตรงกับงานที่ออกแบบไว้
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
- มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตย์ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วน 
- ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถวาดภาพรวม (perspective) ในการนำเสนอได้ดี 
- เป็นผู้มีความสามารถในการคำนวณราคาประมาณการ และจัดทำ Bill Quantity ได้ 
- อาจมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยออกแบบ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงานดี 
- เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ 
 
การเตรีมความพร้อมสู่อาชีพ
       ต้องเข้ารับการศึกษาสาขาภูมิสถาปัตย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการออกแบบจัด ผังเมือง วางระบบการสร้างอาคารบ้านเรือนเน้นความสะอาดใช้กรรมวิธีทางภูมิสถาปัตย์ช่วยปกปิด พราง ทัศนียภาพที่ไม่สวยงามในที่สาธารณ เช่นห้องน้ำ ที่เก็บขยะ ถังขยะ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดสวยงามและการใช้ประโยชน์สูงสุด
 
โอกาสในการมีงานทำ
       ปัจจุบัน อาชีพภูมิสถาปนิกกลับดำเนินไปได้ดีในขณะที่สภาพเศรษฐกิจในวงการก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบมาก ดังนั้นเมื่อเจ้าของสถานประกอบกิจการไม่สามารถขยายการ ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมได้ จึงหันมาให้ความสำคัญกับจัดการตกแต่งพื้นที่สีเขียวบริเวณสถานประกอบกิจการให้ดูสะอาด และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานประกอบกิจการมากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง ในประเทศไทยได้ให้ความสนใจเพิ่มและขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นปอดของชาวเมืองทั่วทุกจังหวัดมากขึ้น โดยจัดให้มีการขยายสวนสาธารณะ สวนสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้มาใช้พักผ่อน และออกกำลังกาย 
นักภูมิสถาปนิกที่ทำงานกับธุรกิจภาคเอกชน เมื่อทำงานไปได้สักระยะหนึ่ง จะออกมาประกอบกิจการของตนเอง โดยรับเหมาออกแบบ และบริการจัดหาวัสดุมาตกแต่งสวน หรือสถานที่อย่างครบวงจรเพราะมีรายได้ดี ดังนั้นภูมิสถาปนิกยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานระดับปานกลางถึงมากในช่วงนี้
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
       ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและขั้นตามความสามารถ สำหรับในภาคเอกชนการเปลี่ยนงานมีธุรกิจ รับจัดทำสวนของตนเองคือความก้าวหน้า ควรสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าในต่างประเทศเพื่อขยายผลงานออกสู่ต่างประเทศ
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง 
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ