นักประชาสัมพันธ์
 
       เป็นผู้สร้างความนิยม ทัศนคติที่ดีและรักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์กร รวมถึงงานบริการหรือสินค้าขององค์กรต่อสาธารณะชนหรือประชาชน ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พนักงานของบริษัท ผู้ขายหรือผู้จัดส่งสินค้าให้บริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหน้าที่ของรัฐ สาธารณชนหรือชุมชนทั่วไป
 
ลักษณะของงานที่ทำ
1. ศึกษางานหรือกิจกรรม หรือสินค้าขององค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 
2. วางแผนงาน โครงการและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้ หรือรู้เห็น สร้างความเชื่อถือ กระตุ้นพนักงานขายหรือบริการ หรือคนกลาง โดยการเสนอข่าวหรือบทความเกี่ยวกับงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายแล้ว หรือจะออกจำหน่ายใหม่ 
3. คัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานหรือผลิตภัณฑ์ที่จะประชาสัมพันธ์ เช่น สิ่งพิมพ์ การสร้าง กิจกรรมหรืออุปถัมภ์รายการ จัดทำข่าวสารเผยแพร่ การกล่าวสุนทรพจน์ หรือคำปราศรัย ในงานที่จัดขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการช่วยเหลือสาธารณชน เพื่อสร้างความนิยมให้แก่องค์กร 
4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องมือที่คัดเลือกแล้ว หรือผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 
5. จัดหาข้อความที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ โดยให้เกิดความรู้สึกเชื่อถือ สร้างความนิยมและดึงดูดใจ 
6. จัดทำข่าวสาร หรือจัดเตรียมการแถลงข่าวของผู้บริหารขององค์กร และร่างสุนทรพจน์ หรือคำปราศรัยที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กรและไม่เกิดผลกระทบต่อองค์กร 
7. จัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย ตลาด สาธารณชนทั่วไป สิ่งพิมพ์อาจเป็นในรูปรายงาน ประจำปี จดหมายข่าว นิตยสาร บทความ ใบปลิว เป็นต้น 
8. จัดเก็บข่าวขององค์กร ตรวจสอบและพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อองค์กร 
9. ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ แก้ไขปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมาย และจัดทำรายงานผลการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ 
10. ทำหน้าที่ต้อนรับและตอบข้อซักถามผู้มาติดต่อ ลูกค้า หรือบุคคลสำคัญ โดยพยายามสร้างความพอใจและเป็นไปตามความต้องการผู้มาติดต่อ ลูกค้า และบุคคลสำคัญ
 
สภาพการจ้างงาน
       ถ้ารับราชการจะได้รับการบรรจุลงในตำแหน่งและอัตราขั้นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สำหรับองค์กรภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนและค่ายานพาหนะและมีงบประมาณในการจัดเลี้ยงลูกค้า เบี้ยเลี้ยง การเดินทางต่างจังหวัด ส่วนสวัสดิการ โบนัส และผลประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้รับขึ้นอยู่กับผลประกอบการขององค์กร ช่วงเวลาทำงานมีทั้งเวลาทำงานปกติ และการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้งานเสร็จ เพราะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มักจะต้องอยู่ต้อนรับแขกนักข่าว ตลอดจนลูกค้าจนกว่างานหรือการแถลงข่าวจะสิ้นสุดลง
 
สภาพการทำงาน
       ทำงานกันเป็นทีมในสภาพที่ทำงานขององค์กร พร้อมด้วยอุปกรณ์การทำงาน เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ใน งานประชาสัมพันธ์ และออกทำงานในพื้นที่ นอกสำนักงานเพื่อติดตามงาน หรือกิจกรรมขององค์กร แถลงข่าว หรือการรณรงค์ออกจัดนิทรรศการแสดงสินค้าในงานส่งเสริมการขาย ซึ่งใช้เวลาทั้งกลางวันและกลางคืน จนกว่างานนั้นจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี อาจมีการทำงานล่วงเวลา สำหรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมจะทำงานเป็นกะ กะละประมาณ 8-9 ชั่วโมง เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปิดตลอด 24 ชั่วโมงและไม่หยุดในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
- สำเร็จปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์ และสาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมากทั้งการ พูด อ่าน เขียน ใช้เครื่องมือการสื่อสารได้ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่สามารถผลิตสื่อโฆษณาได้และการรู้จักการใช้อินเตอร์เน็ต 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อบุคคลภายในบุคคล ภายนอก บรรณาธิการ หรือผู้สื่อข่าว 
- มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร 
- ต้องรู้จักสร้างเครือข่ายกับผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลชน หัวหน้าชุมชน องค์กรกลางต่างๆ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐฯ 
- มีความอดทนและพร้อมที่จะทำงานในเวลาใดก็ได้ 
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ขวนขวายและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากทุกวงการเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
 
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
       ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี รักการอ่าน การเขียน มีความรู้กว้างขวาง สนใจใฝ่หาความรู้ด้านต่างๆ อย่างจริงจัง มีความสามารถในการถ่ายทอด มีความสนใจทางด้านศิลปะการสื่อสารความหมายประเภทต่างๆ
 
โอกาสในการมีงานทำ
       ในยุคที่โลกไร้พรมแดน ประชากรทั่วโลกจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวเดียวกันเกือบพร้อมกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อตนเอง คนใกล้ตัว หรือโลก ทำให้องค์กร สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ภาระหน้าที่ขององค์กรให้บุคลากรภายในและสาธารณชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรอย่างถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและชุมชนและการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอันเป็นภาระ หน้าที่อีกประการหนึ่งที่ทุกองค์กรพึงปฏิบัติเนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ และเป็นที่ตระหนักกันอย่างดีแล้วว่า ผลของการไม่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องอาจนำมาซึ่งความเสียหายขององค์กรและประเทศชาติดังนั้นองค์กรของรัฐและเอกชนจึงต้องการนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ แต่เมื่อต้องการทำการประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ หรือนานาชาติมักจะจัดจ้างบริษัทตัวแทนจัดการการโฆษณาประชาสัมพันธ์มาทำหน้าที่แทน ซึ่งก็ต้องจ้างนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพมาทำงาน 
       ในองค์กรธุรกิจเอกชนรายใหญ่ส่วนมากมักจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในฝ่ายสำนักงานบริหารทั่วไป แยกออกจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจการขายของฝ่ายการตลาด ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายอาจจะมีทีมงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายละประมาณ 5 -10 คน ส่วนบริษัทห้างร้านขนาดย่อมจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 - 2 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ส่งเสริมภาพพจน์ และสินค้าของบริษัท นอกเหนือจากการว่าจ้างบริษัททำประชาสัมพันธ์ และปัจจุบันองค์กรธุรกิจมักจะรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้ตรงกับธุรกิจที่ ดำเนินการอยู่ ดังนั้นโอกาสการมีงานทำจึงเปิดกว้างสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
       เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้จัดการ ผู้อำนวยการจนถึงโครงสร้างสูงสุดของผู้บริหาร โดยเฉพาะในสายธุรกิจเมื่อมีความสามารถและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกสาขาแล้ว ย่อมจะมีโอกาสก้าวหน้าได้มาก ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์สามารถประกอบอาชีพส่วนตัว โดยรับทำงานประชาสัมพันธ์กับองค์กร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ โดยใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทอีกด้วย
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
4. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
5. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
20. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ