นักโบราณคดี
 
       ผู้ศึกษาหาหลักฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีตค้นคว้าหาวัตถุโบราณ สิ่งของ ซึ่งอาจะมีอายุร้อยปีขึ้นไป หรือไม่ถึงร้อยปีแต่เป็นสิ่งดีงามควรแก่การรักษาไว้ นักโบราณคดีจะใช้การสันนิษฐานมาประกอบกาอธิบายเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนในอดีตและอาจเป็นผู้ดูแลรักษาซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้คงต่อไป
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ