นักธรณีวิทยา
 
       ผู้ศึกษา ค้นคว้า และเสาะแสวงหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทุกสรรพสิ่งลึกลงไปภายใต้พื้นผิวโลก และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลในสายงานอื่นๆ เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้นอย่างสมดุลกับธรรมชาติ โดยการศึกษาข้อมูลและหลักฐานที่ได้จากการสำรวจอย่างมีระบบ
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมธรณี
6. มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาธรณีศาสตร์
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ