นักทำแผนที่และนักสำรวจ
 
       ผู้รวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่บนพื้นผิวโลก มาแสดงโดยสร้างเป็นสัญลักษณ์ในแผนที่ จึงต้องจำแนกลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ที่นำมาทำแผนที่โดยแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) แล้วเลือกใช้สัญลักษณ์ให้เหมาะสมกับข้อมูล
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
5. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
7. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมโยธา และวิชาเอกวิศวกรรมสำรวจ
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
14. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
15. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ