นักเดินเรือ
 
       ทำหน้าที่ในการนำเรือ/เดินเรือตามคำสั่งโดยใช้เรดาร์ เข็มทิศ แผนที่ และเครื่องช่วยการเดินเรืออื่นๆ จัดระเบียบและวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท รวมทั้งดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยและควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารและคนประจำเรือ 
 
ลักษณะงานที่ทำ
1. ช่วยเหลือต้นเรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. รับผิดชอบโดยตรงในด้านการเดินเรือ
3. เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินเรือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือให้พร้อมและทันสมัยอยู่เสมอที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
4. ศึกษาและกำหนดเส้นทางเดินเรือที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยที่สุด เสนอผู้บังคับการเรือ/ผู้ควบคุมเรือ เพื่อตกลงใจในการเดินเรือแต่ละครั้ง
5. ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสะพานเดินเรือตลอดเวลา ในขณะที่เรือเข้าพื้นที่อันตรายและต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ
6. รับผิดชอบ ควบคุมการจัดทำปูมเรือ และเอกสารอื่นๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
7. รับผิดชอบในเรื่องสัญญาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
 
สภาพการจ้างงาน
       ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการเดินเรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี (ชาวเรือเรียกว่าตั๋ว) ในระดับกัปตันเรือ สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ (กรมการขนส่งทางน้ำ) รัฐวิสาหกิจ (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) หรือภาคเอกชน ในบริษัทเดินเรือ โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน อัตราเงินเดือนของผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ และความชำนาญงาน อาจได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการอื่นๆ เงินโบนัส เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการทำงาน เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะต้องทำงานอยู่ภายในเรือเป็นระยะเวลานาน และมีเวลาทำงานที่ไม่แน่นอน 
 
สภาพการทำงาน
       ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องทำงานอยู่ภายในเรือ ซึ่งคับแคบและมีความเสี่ยงภัยสูง จะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัย และมีความอดทน ต้องมีร่างกายแข็งแรง และต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงาน ควรมีเครื่องป้องกันสายตาเวลาออกทะเล โดยเฉพาะเวลากลางวันแสงแดดจะกระทบพื้นทะเลเข้าตา จะเป็นอันตรายมากต่อสายตา
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการเดินเรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี (ชาวเรือเรียกว่าตั๋ว) ในระดับต้นหน
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- อดทน และมีระเบียบวินัย
- มีความเป็นผู้นำ
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
- สายตาปกติและตาไม่บอดสี
- สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี
- สุขภาพแข็งแรง
 
โอกาสในการมีงานทำ
       ปัจจุบันความต้องการบุคลากรด้านการเดินเรือมีสูงมาก เนื่องจากบุคลากรด้านการเดินเรือมีอายุงานค่อนข้างสั้น ทำให้บุคลากรด้านการเดินเรือขาดแคลนอย่างมาก ไม่ใช่แต่ในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงทั่วโลก เพราะในปัจจุบันชาวต่างประเทศมาลงทุนสร้างฐานผลิตในประเทศไทยเพิ่มมาก
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
       ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เมื่อมีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น สามารถไปสอบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ในตำแหน่งต้นเรือ และเมื่อมีอายุการทำงานมากขึ้น ประมาณ 5 – 10 ปี ก็สามารถไปสอบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือตำแหน่งกัปตันเรือได้ 
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
2. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ