นักดาราศาสตร์
 
       นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์ แต่เดิมมาในอดีตกาล นักดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์ หรือนักปรัชญา มักจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน เพราะเป็นผู้สืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ ต่อมาผู้ที่ให้ความสนใจกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเป็นพิเศษ จึงเรียกเฉพาะเจาะจงไปว่าเป็น "นักดาราศาสตร์"
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
10. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
11. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
12. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
18. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ