ครูสอนศิลปะ/ดนตรี/การแสดง
 
       ผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ เช่น ดนตรี การแสดง การวาดภาพ
 
ลักษณะงานที่ทำ
1. จัดเตรียมสถานที่ให้สามารถทำงานได้สะดวก ปลอดภัย จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน พูดคุยเรื่องการดูแลรักษา การใช้ การจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่ก่อนทำกิจกรรม ระหว่าง และหลังทำกิจกรรมนั้นๆ 
2. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ ได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่ รู้จักเลือก คิด ตัดสินใจ และสื่อสารในรูปแบบที่ตนต้องการ 
3. ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการต่างๆระหว่างการทำงาน ได้คิด ออกแบบ วางแผน ฝึกทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ให้ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การทำงานฝีมือ การเคลื่อนไหวร่างกาย ฯลฯ สามารถคิด พิจารณา ใคร่ครวญ แยกแยะคุณค่าแท้ออกจากคุณค่าเทียมได้ คุณครูให้ความสนใจและเห็นคุณค่าของการทำงานของผู้เรียน ด้วยการเปิดโอกาสให้ได้แสดงผลงานและนำเสนอถึงที่มาของผลงานนั้นๆ 
4. กำหนดเวลาการทำงานแต่ละอย่างให้เหมาะสมกับกิจกรรม มีความยืดหยุ่นในเวลา อาจให้เวลาเพิ่มหรือให้เก็บงานไว้ทำในวันต่อไป 
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เปิดสอน
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
6. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปะ 
7. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์  วิชาเอกศิลปศึกษา
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ 
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏดุริยางค์ศิลป์ไทย 
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ