ครูสอนภาษา
 
       ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในฐานะอาจารย์สอนภาษา รับผิดชอบด้านการให้ความรู้แก่ผู้เรียน จัดเตรียมแผนการสอนที่เหมาะสม       
จัดเตรียมและดำเนินการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน 
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
7. มหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
9. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
10. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ
12. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
14. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
15. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
16. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
18. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาต่างๆ
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาต่างๆ
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
21. มหาวิทยาลัยพายัพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
22. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างๆ
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ