วาทยากร
 
       ผู้อำนวยเพลง คือคนที่ตีความหมายของบทเพลง โดยเห็นภาพรวมทั้งหมดของวงดนตรี มีหน้าที่ดึงความสัมพันธ์ของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นออกมาเพื่อสอดผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน อาจกล่าวอีกนัยได้ว่า วาทยกร เป็นผู้ที่สื่อสารกับนักดนตรีด้วยภาษามือ เป็นเหมือนภาษาใบ้ที่ใช้กับดนตรี พร้อมกันนี้วาทยกรต้องมีความเป็นผู้นำที่สามารถให้ความเชื่อมั่นแก่นักดนตรีด้วยเสมือนผู้กำกับ
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาดนตรี
6. มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยดนตรี
7. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
10. มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยดุริยศิลป์ 
11. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยดุริยศิลป์ 
13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี 
15. มหาวิทาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิชาดนตรีสากล
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ