ภัณฑารักษ์
 
       เจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการ โดยมีหน้าที่หลักคือจัดหา จัดหมวดหมู่ และจัดแสดงวัตถุในที่จัดแสดง รวมถึงการดูแล ซ่อมแซม และวางแผนจัดการและแผนการให้บริการ และยังมีส่วนอย่างมากในการประเมินราคาของศิลปวัตถุด้วย
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี หมวดวิชาประวัติศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาโทประวัติศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ
14. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
15. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
16. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ