พยาบาล
 
       ผู้ทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลและดูแล ผู้ป่วยทั้งทางกายและจิต ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ รักษา ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ วางแผนและให้บริการด้านพยาบาล และทำหน้าที่ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
 
ลักษณะของงานที่ทำ
1. รักษา ดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล 
2. เป็นผู้ช่วยแพทย์โดยการสังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
3. ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย 
4. ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
5. วางแผน มอบหมาย สั่งการ ดูแล และประเมินผลงานของผู้ช่วยพยาบาล
6. ผู้ทำหน้าที่ประสานงาน ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และอนามัยแขนงอื่นๆ ในการบริการคนไข้
 
สภาพการจ้างงาน
       พยาบาลจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและค่าอยู่เวร มีสวัสดิการที่พักและสิทธิพิเศษ อื่นๆ ตามเงื่อนไขการตกลงกับผู้ว่าจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอาชีพพยาบาลโดยปกติทำงานวันละ 8 - 9 ชั่วโมง และมีการเข้าเวรทำงานตามที่กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ นอกจากนี้ พยาบาลที่ออกเวรแล้วสามารถหารายได้พิเศษในการรับจ้างเฝ้าไข้ให้กับคนไข้อีกด้วย
 
สภาพการทำงาน
       ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานพยาบาล(คลินิก) สถานพักฟื้น สถานฟื้นฟู ดูแลรักษาสุขภาพ สถานสงเคราะห์ เด็ก หรือคนชรา สถานอนุบาลเด็กทารกหรือเด็กก่อนวัยเรียน สถานการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สถานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานีอนามัย/คลินิกในชุมชนพยาบาลประจำบ้าน หรือส่วนบุคคล เป็นต้น
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
สำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง หรือพยาบาลศาสตร์ 
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค (อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน) 
มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าในการตัดสินใจ 
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาลผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ 
 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
       เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเลือกเรียน/ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์) จากนั้นจึงจะทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งนี้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมีชีววิทยาค่อนข้างดีด้วย
 
โอกาสในการมีงานทำ
       ความต้องการพยาบาลเพื่อทำการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากรปัจจุบัน ประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสนใจในสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยได้พยายามขยายบริการออกไปให้ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องใช้พยาบาลในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของภาคเอกชนได้ขยายตัวมากขึ้น เพื่อบริการประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถานประกอบการอุตสาหกรรม สำนักงานประกันภัย บริษัทขายยาและเคมีภัณฑ์ บริษัทขายเครื่องมือแพทย์ ต้องการพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาล หรือให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพอนามัยแก่พนักงานในสถานประกอบการ หรือให้คำปรึกษาแนะนำในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพพยาบาลสามารถไปประกอบวิชาชีพส่วนตัวได้ เช่น เปิดสถานดูแลเด็กอ่อน เด็กเล็กก่อนวัยเรียนผู้สูงอายุ หรือรับจ้างปฏิบัติงานเลี้ยงเด็กหรือดูแล ผู้สูงอายุ เป็นต้น ดังนั้นแนวโน้มของโอกาสในการมีงานทำของพยาบาลยังคงมีอยู่ค่อนข้างสูง จึงสามารถหางานทำได้ไม่ยากนัก
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
       ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้รับตำแหน่งและเลื่อนขั้นยศตามขั้นตอนของระบบราชการ การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็วขึ้นและสามารถเป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ ในรัฐวิสาหกิจก็เช่นเดียวกัน ส่วนในโรงพยาบาลภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรหรือสามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้คือเป็นเจ้าของสถานพยาบาล สถานดูแลเด็กอ่อน เด็กก่อนวัยเรียน และผู้สูงอายุ หรือศึกษาต่อเพิ่มเติมจนถึงระดับปริญญาเอก
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ 
6. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ 
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ 
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
16. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
17. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คณะพยาบาลศาสตร์
18. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พยาบาลศาสตร์
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ