ครูพลศึกษา
 
       ผู้ที่ทำหน้าที่สอนให้นักเรียนทำกิจกรรมทางพลศึกษา ช่วยให้นักเรียนมีอุปนิสัยที่ดีต่อการทำกิจกรรมซึ่งจะมีผลสืบเนื่องต่อไปในวัยผู้ใหญ่ด้วย เช่น ครูบางคนสอนเทคนิคที่ช่วยลดความกดดัน เป็นต้นว่า โยคะ และการฝึกหายใจ ที่เป็นประโยชน์ไม่เพียงต่อกิจกรรมพลศึกษา การสอนให้นักเรียนเล่นกีฬาซึ่งมิใช่ของท้องถิ่นนั้นยังช่วยให้นักเรียนมีแรงจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ มากขึ้น ทั้งยังช่วยนักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วย เช่น เมื่อสอนบทเรียนเกี่ยวกับกีฬาลาครอส (lacrosse) นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมืองอเมริกันทางแคนาตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดลาครอสด้วย
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
7. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 
8. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
9. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
11. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
12. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
15. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
16. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
23. สถาบันการพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ