สมาชิกเดิมเข้าสู่ระบบ โปรดกรอกข้อมูล..

About us

เกี่ยวกับ myCAREER

เจตนารมณ์ของ myCAREER คือการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ/คณะสาขาที่จะเรียน มีโอกาสได้กำหนดอนาคต กำหนดแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ สนใจและมีความถนัดที่อยู่เป็นทุนเดิมของตนเอง ด้วยความเชื่อที่ว่า “ถ้าได้ทำในสิ่งที่ชอบและใช่ จะทำได้ดีและทำได้อย่างมีความสุข” ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการ

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดังกล่าว เราใช้เวลาศึกษาค้นคว้ารวบรวมและพัฒนาเครื่องมือทดสอบที่เรียกว่า myCAREER test ที่จะแสดงผลออกมาเป็นรายงานให้ผู้ทำแบบทดสอบทราบถึงบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ปัญญาความสามารถด้านต่างๆ และรูปแบบความสนใจของตนเอง สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน ความถนัด ความชอบ รวมไปถึงอาชีพ/คณะสาขาวิชาที่สอดคล้อง ที่ใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อไป

พันธกิจ (Mission) – พัฒนาเครื่องมือทดสอบที่มีมาตรฐาน อิงหลักวิชาการ มีความครอบคลุมและทันสมัย สำหรับใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางของอาชีพที่ชอบ ที่สนใจและได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

แนวทางปฏิบัติ – เพื่อเป็นการตอบสนองและให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกิจดังกล่าว myCAREER ใช้หลักยึดที่สำคัญ 3 ประการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

1 การบูรณาการ (Integration)

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากที่สุด myCAREER ได้ถูกออกแบบโดยการพิจารณาใน 3 มิติและนำมาบูรณาการเข้าด้วยกัน นั่นคือ ลักษณะส่วนบุคคล (Personality Profile) ความถนัดหรือปัญญาด้านต่างๆ (Intelligences Profile) และ ความสนใจ (Interest Profile) โดยอิงตามแนวคิดทฤษฎีที่มีชื่อเสียง ถูกนำไปใช้และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

  ลักษณะส่วนบุคคล (Personality Profile) อาศัยแนวคิดทฤษฎีของ ดร.วิลเลียม เอ็ม มาร์สตัน ที่เรียกว่า DISC model ซึ่งกล่าวถึงบุคลิกลักษณะสไตล์ที่แตกต่างของแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลก็จะมีรูปแบบลักษณะพฤติกรรมการกระทำการแสดงออกที่แตกต่างกัน โดยไม่ได้หมายความว่าแบบไหนดีกว่าหรือแย่กว่า ในแต่ละรูปแบบพฤติกรรมจะมีทั้งข้อดีและข้อที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงแนวทางของงาน ของอาชีพ ที่สอดคล้องกับลักษณะของพฤติกรรมนั้นๆ

  พหุปัญญา (Intelligences Profile) ตามแนวคิด"ทฤษฎีพหุปัญญา" ของ ศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ที่จำแนกปัญญาที่สำคัญๆของมนุษย์ออกเป็น 8 ด้าน แต่ละด้านล้วนมีความสำคัญ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ทฤษฎีพหุปัญญาได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเน้นความสำคัญที่ว่าแต่ละคนควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ และในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สอดรับกับปัญญาที่มีอยู่หลายด้าน รวมไปถึงการใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเลือกแนวอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถของตนเอง

  ความสนใจ (Interest Profile) อาศัยแนวคิด "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซึ่งเชื่อว่าการเลือกอาชีพของบุคคลจะสะท้อนถึงบุคลิกภาพของคนๆนั้น และเหตุผลที่บุคคลใช้ในการเลือกอาชีพนั้นก็คือความสนใจ (Interest) ซึ่งเกิดมาจากการผสมผสานระหว่างความคิดที่มีต่อตัวเองและความเข้าใจต่ออาชีพที่เลือก ทฤษฎีการเลือกอาชีพแบ่งกลุ่มของความสนใจออกเป็น 6 รูปแบบหลักๆ และคนที่เลือกอาชีพได้สอดคล้องกับความสนใจของตนมากที่สุด จะมีความพึงพอใจในอาชีพและส่งผลให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

2 ความมีมาตรฐาน (Standardization)

การพัฒนา แบบทดสอบ myCAREER นั้น นอกจากการยึดหลักการอย่างเคร่งครัดตาม 3 แนวคิดทฤษฎีที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้ว กระบวนการพัฒนาก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆทางวิชาการอย่างมีมาตรฐาน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติตรวจสอบค่าความตรงและความเที่ยงอย่างครบถ้วนถูกต้อง ภายใต้การดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ

3 ความสะดวกและรวดเร็ว (Friendly and Fast)

ความสะดวกและความเร็วเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในโลกยุคปัจจุบัน myCAREER test เป็นแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ที่ทำให้มีความพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถจะทำแบบทดสอบนี้เมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ตามความสะดวกและต้องการ การทำแบบทดสอบถูกออกแบบให้มีความทันสมัย เข้าใจได้ง่าย (User Friendly) รวมไปถึงมีการประมวลผลทันทีหลังตอบแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย และแสดงผลออกมาเป็นรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วต่อไป