สมาชิกเดิมเข้าสู่ระบบ โปรดกรอกข้อมูล..

กิจกรรม

.....ประกาศรายชื่อ 20 โรงเรียน    โครงการแจกฟรีเครื่องมือ myCAREER    สำหรับคุณครูแนะแนว ครั้งที่ 1/2562 …      1. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา (อาจารย์ศิริพร ทุมสิงห์)   2. โรงเรียนละแมวิทยา (อาจารย์อัญชลี ภัทรโอภาส)   3. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม (อาจารย์ทองแม้น เอี่ยมอาจหาญ)   4. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย (อาจารย์กัลยาณี ศรีงามผ่อง)   5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์)   6. โรงเรียนปัญจทรัพย์ (อาจารย์ญาณิพา โชติกมาศ)   7. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (อาจารย์ทิวาพร วัฒนานุกร)   8. โรงเรียนชอบราษฎรอำรุง (อาจารย์พณิชชา อุดมเลิศปรีชา)   9. โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร (อาจารย์ศิริพงษ์ ผายาว)   10. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (อาจารย์เบญจวรรณ ศิริชัยอินทร์)   11. โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ (อาจารย์ภัคสินี ฤทธิมาส)   12. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา (อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ ศิรินัย)   13. โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ (อาจารย์ปรีชา นนทะแก้ว)   14. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา (อาจารย์ภัณฑิรา นิเลปิยัง)   15. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร (อาจารย์รักชัย แก้วยอด)   16. โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา (อาจารย์สมพิศ ทองพูลเอียด)   17. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี (อาจารย์อังคณา เเก้วเล็ก)   18. โรงเรียนวัดสัมมาราม (อาจารย์ธรรมวดี ชูเมือง)   19. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อาจารย์พฤกษา เลิศวิจิตรจรัส)   20. โรงเรียนเวียงสระ (อาจารย์อุไรวรรณ หะหมาน) …..      

 

มาแล้วว..........
myCareer Workshop 
" ค้นหาอาชีพที่ชอบ เพื่อวางแผนสู่อนาคตที่ใช่ "


สำหรับน้องๆ อายุ 13 - 17 ปี ที่ต้องการ

✔️ รู้จักเข้าใจตัวเรามากขึ้นในแง่มุมของบุคลิกลักษณะ สไตล์ ความสามารถความถนัดที่มีอยู่

✔️ ค้นหาอาชีพที่สอดคล้องกับความเป็นตัวเอง ผ่านแบบทดสอบ myCareer Test ที่ได้มาตรฐาน

✔️ ได้เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น สู่การเตรียมตัวและมองเห็นหนทางไปต่อที่ชัดกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น 
.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทำแบบทดสอบ myCAREER Test 
ตัวอย่างรายงาน : http://www.mycareer-th.com/uploads/Report_sample.pdf


_________⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️_________

วัน : วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ : สามารถเดินทางด้วย BTS ได้ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย (มีค่ามัดจำ 1,000 บาท )
จำนวน : 10 ท่าน 
* สำหรับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ *